Spotkanie Krzysztofa Bieńkowskiego z Jadwigą Paprocką – Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

20170516_13411316 maja 2017 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze w Ciechanowie odbyło się spotkanie kierownika delegatury, Krzysztofa Bieńkowskiego z panią Jadwigą Paprocką, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.

Spotkanie było okazją do wymiany informacji o możliwościach wsparcia działań TPD. Prezes Jadwiga Paprocka podczas spotkania opowiadała o dzieciach niepełnosprawnych z dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, przepukliną oponowo – rdzeniową, uszkodzeniami neurologicznymi okołoporodowymi oraz wymieniła działania jakie podejmuje Towarzystwo by pomagać chorym dzieciom.

Do działań tych zaliczamy terapię zajęciową, która nastawiona jest na rozwój zainteresowań, rozbudzenia ciekawości poznawczych, odblokowania tendencji do samousprawniania się, jak również kształtowania umiejętności, wykonania prawidłowych ruchów chwytnych i manipulacja przedmiotami. Ogólny cel terapii to rozwijanie pasji twórczej dzieci, które ma dawać im zadowolenie i poczucie samodzielności.

Następnym elementem działań prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to zajęcia logopedyczne. Z owych zajęć korzystają dzieci z zaburzoną funkcją mowy. W trakcie zajęć badana jest mowa dzieci oraz ogólny rozwój psychofizyczny. Prowadzone są również ćwiczenia narządów artykulacyjnych jak i ćwiczenia słuchowe, które polegają na rozpoznawaniu różnych dźwięków.

Organizacja prowadzi także rehabilitację ruchową w zależności od schorzeń dzieci. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej oraz grupowo- korekcyjne. Głównym celem ćwiczeń korekcyjnych jest wzmocnienie gorsetu mięśniowego i wyuczenie poprawnego oddechu w czasie ćwiczeń. W trakcie zajęć matki ćwiczące z dziećmi mogą skorzystać ze specjalnie opracowanych rysunków z przykładami ćwiczeń. Kolorowy sprzęt zachęca dzieci do pokonywania barier co przekłada się na to, że staja się one sprawniejsze.  Dzieci ponadto mogą korzystać z organizowanych wycieczek, biwaków oraz uczestniczyć w innych organizowanych uroczystościach.

Towarzystwo pomaga jednocześnie dzieciom i młodzieży z celiakią oraz alergikom. Dzieci, które wymagają diety specjalistycznej są zaopatrywane w dietę bezglutenową, niskobiałkową, bezmleczną i bez skrobii pszennej. Ponadto opiekuje się dziećmi , które wychowują się w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych. Dzieci aktywnie uczestniczą we wszystkich formach zajęć uczone są samodzielności i odpowiedzialności. Dodatkowo rodziny z trudną sytuacją materialną mogą liczyć na udzielenie pomocy rzeczowej m.in. odzież, słodycze, przybory szkolone czy żywność z Banku Żywności SOS .

Na zakończenie spotkania Kierownik Delegatury Krzysztof Bieńkowski podjął dyskusję na temat możliwych form wsparcia działań TPD mających na celu rozszerzenie oferty, tak by dzieci dalej się rozwijały, systematycznie i chętnie korzystały z różnorodnych zajęć, które pomogą im pokonywać  wiele trudności.