III Narada z organami rządowej administracji zespolonej na temat bezpieczeństwa na terenie Północno-Zachodniego Mazowsza

DSC00413W dniu 2 marca 2018 w Ciechanowskiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została zorganizowana III Narada Bezpieczeństwa Północnego Mazowsza. Na naradę licznie przybyli przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Organizatorem i koordynatorem przebiegu spotkania był Kierownik Delegatury Ciechanowskiej MUW – Krzysztof Bieńkowski.

Otwierając spotkanie Kierownik Delegatury wyraził nadzieję, że kolejna zorganizowana w Ciechanowie narada przyczyni się do polepszenia stanu bezpieczeństwa obywateli i wzajemnej koordynacji pracy zespolonych służb przy wojewodzie. Wskazał on, że celem narady jest nie tylko zdefiniowanie i zlokalizowanie problemów i niebezpieczeństw z jakimi stykają się mieszkańcy terenów północnego Mazowsza, ale także podjęcie skutecznych działań dla zorganizowania szybkiego reagowania i zsynchronizowania pracy różnych służb działających w ramach administracji rządowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Narada ma za zadanie wypracowanie właściwego systemu  przepływu i wymiany informacji i stanowi ważny etap nie tylko w profilaktyce, ale również likwidowaniu już zaistniałych zjawisk patologicznych, czynów sprzecznych z prawem lub szkód i zagrożeń wynikających z działania żywiołów i sił przyrody – stwierdził Krzysztof Bieńkowski. Wśród zaproszonych gości głos w dyskusji zabierali szefowie jednostek powiatowych Policji, Straży Pożarnej, inspekcji  nadzoru budowlanego, lekarze weterynarii,  stacji sanitarno-epidemiologicznych, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Polskiego Związku Łowieckiego, inspektoratu farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Rybackiej i Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków.

W tematyce narady pojawiły się kwestie już dotychczas wskazane podczas poprzednich spotkań, ale również dostrzeżone zostały nowe zjawiska. Podnoszono kwestie związane ze zwiększeniem zachorowalności na grypę, funkcjonowaniem uciążliwych inwestycji rolniczych (fermy drobiarskie i chlewnie), bezpieczeństwa na imprezach masowych i w transporcie, stanu infrastruktury drogowej i melioracyjnej, poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza (smog), pożarów, kłusownictwa, niebezpieczeństw grożących szczególnie dzieciom i młodzieży (kontrola patologicznych zjawisk w internecie, handel dopalaczami i narkotykami).

DSC00411DSC00409